ALLES OP EEN RIJTJE

Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. en haar divisies:

Incassowijzer
Eenmalige-incasso
Juristwijzer
Deurwaarderwijzer
Debiteurencoach
Invorderspecialist

en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien opdrachtgever een rechtspersoon is die verbonden is in een groep als bedoeld in artikel 2:24 b BW, wordt opdrachtgever geacht bevoegd te zijn alle rechtspersonen en vennootschappen in de groep (hoofdelijk) jegens Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. te verbinden en worden deze geacht gezamenlijk opdrachtgever van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. te zijn.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van de genoemde besloten vennootschap en de voor Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V.

2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst:

2.1

Een aanbieding of (prijsopgave) van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Een overeenkomst komt tot stand zodra Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de opdracht te geven.

2.2

Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. voor partijen als bindend bewijs.

2.3

Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V.

2.4

Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om zelf eventueel aan de opdracht verbonden fatale (verjarings- en/of verval) termijnen te bewaken en Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. steeds tijdig te informeren overhet verstrijken van voormelde (verjarings- en/of verval) termijnen. Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor (gevolg)schade die voortvloeit uit het verstrijken van fatale (verjarings- en/of verval) termijnen indien en voor zover zij niet uiterlijk op de dag dat de termijn verstrijkt schriftelijk door opdrachtgever is gewaarschuwd voor het verstrijken van de (verjarings- en/of verval) termijn op die dag.

2.5

Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, behalve in geval van bijstand door collega-deurwaarders en advocaten, bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid
van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. aanvaard.

2.6

Opdrachtgever dient alle relevante informatie/stukken bij opdracht en/of op eerste verzoek aan Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. te verstrekken, zich te onthouden van activiteiten die de opdracht kunnen doorkruizen en iedere ontwikkeling w.o. rechtstreekse betalingen aan opdrachtgever direct schriftelijk aan
Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. te melden.

3. Incasso:

3.1

Een aan Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. gegeven opdracht tot het incasseren van een vordering machtigt Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. in naam van opdrachtgever alle benodigde handelingen te verrichten die naar het oordeel van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. noodzakelijk en/of nuttig zijn
waaronder:

het benaderen van debiteur, zowel schriftelijk als mondeling;
het in rekening brengen van rente en kosten aan de debiteur;
het ontvangen van gelden en het treffen van een – naar het oordeel van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. – redelijke betalingsregeling met debiteur;
het (doen) verrichten van een verhaalsonderzoek;
het (doen) starten van een gerechtelijke procedure w.o. begrepen het aanvragen van het faillissement van debiteur;
het (doen) executeren van een gerechtelijke uitspraak.

3.2

Alle in dat kader door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. te verrichten werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever. De daarvoor te maken kosten dienen op eerste verzoek door opdrachtgever aan Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. te worden betaald. Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. kan verlangen dat opdrachtgever op die kosten een voorschot betaalt ter dekking van de (te maken) kosten.

3.3

Indien tussentijds betalingen worden ontvangen, zal Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. die op verzoek van opdrachtgever tussentijds afdragen onder aftrek van de door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. tot dan gemaakte kosten alsmede een voorschot op nog te verwachten kosten c.q. het honorarium van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. Geen afdracht kan worden verlangd als het saldo op dossier/portefeuilleniveau minder bedraagt dan € 500,00. Bij de bepaling van het saldo worden alle fnanciele posities van de rechtspersonen en vennootschappen in de groep als bedoeld in artikel 1.1 van onderhavige voorwaarden op elkaar gewogen.

4. Duur/eind van de opdracht:

4.1

Iedere opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien de opdracht naar tijd of inhoud is beperkt, eindigt deze door het volbrengen van de tijd of de opdracht.

4.2

Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. is gerechtigd de opdracht tussentijds per direct op te zeggen indien opdrachtgever niet of niet adequaat reageert op voorafgaande verzoeken van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. In dat geval gelden onverkort de na te melden tarieven en wordt afgerekend als ware de opdracht voltooid door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. met inachtneming van de eventueel door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. bespaarde kosten.

4.3

Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening.

5. Tarieven:

5.1 Algemeen:

De door opdrachtgever aan Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. verschuldigde tarieven bestaan uit een basisvergoeding per opdracht en een variabele incassokostenvergoeding. De basisvergoeding dient voorafgaand aan de betreffende opdracht door opdrachtgever te zijn voldaan bij gebreke waarvan deze geen rechten kan ontlenen aan de gesloten overeenkomst en Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. haar werkzaamheden terzake zonder voorafgaande aankondiging mag opschorten c.q. beëindigen.

5.2 Incasso:

Opdrachtgever is aan Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. een vergoeding verschuldigd van 15% over het geïncasseerde bedrag met een minimum van het tarief als vastgelegd in het rapport BGK-integraal (https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rapport-BGK-integraal.pdf) dan wel door een rechter is vastgesteld. Onder geïncasseerd bedrag wordt verstaan het bedrag dat door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. dan wel door tussenkomst van door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. ingeschakelde of voorgedragen derden – al dan niet via een gerechtelijke procedure – is geïncasseerd. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien het bedrag rechtstreeks aan opdrachtgever is betaald en ongeacht de wijze waarop betaling plaatsvindt, te weten in geld, door verrekening of welke andere wijze dan ook. Genoemde vergoeding is derhalve verschuldigd over alle betalingen en prestaties van de wederpartij die strekken tot voldoening c.q. vermindering van de te incasseren vordering zonder dat Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. behoeft aan te tonen dat de betaling het gevolg is van enig handelen door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. Opdrachtgever is genoemde vergoeding ook verschuldigd indien hij een vaststellingsovereenkomst treft met debiteur voor een lager bedrag. In dat geval staat het Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. vrij de overeengekomen vergoeding te berekenen over het bij opdracht opgegeven bedrag. Genoemde vergoeding is ook verschuldigd indien opdrachtgever, ondanks daartoe strekkend advies van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V., de incasso niet via gerechtelijke weg wenst te continueren, de opdracht intrekt dan wel niet meer reageert binnen een termijn van 14 dagen op verzoeken tot nadere instructies zijdens Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. Aanvullend geldt – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – een uurtarief van €165,- exclusief btw per uur indien Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. aan de opdrachtgever juridische bijstand verleend. De opdrachtgever dient derhalve aan Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. een vergoeding te betalen van een bedrag gelijk aan het honorarium vermenigvuldigd met de bestede uren en in elk geval met een minimum gelijk aan het alsdan geldende en door het betreffende gerecht gehanteerde liquidatietarief. De externe kosten waaronder griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V., ingeschakelde derden zullen – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – aan de opdrachtgever worden doorbelast. Voor alle andere werkzaamheden die niet vallen onder de hierboven omschreven werkzaamheden en tarieven geldt dat opdrachtgever – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – een uurtarief van €165,- exclusief btw aan Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. verschuldigd is. Voor het verrichten van ambtshandelingen geldt het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders en is opdrachtgever – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – de daarin genoemde tarieven aan Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. verschuldigd. Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. heeft het recht nakosten in rekening te brengen in alle zaken die haar ter incasso worden aangeboden en waarin de wederpartij is veroordeeld in betaling van de volledige proceskosten.

6. Betaling:

6.1

Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. plaats te vinden.

6.2

Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V., uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

7. Aansprakelijkheid:

7.1

Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen gevolgschade. Opdrachtgever dient Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7.2

De aansprakelijkheid van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V., uit welken hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

8. Ontbinding:

Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten) gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen genoemd in de wet – indien opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheel\of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

9. Digitale informatievoorziening:

Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. faciliteert de mogelijkheid om via haar digitaal platform inzage te hebben in de stand van zaken in lopende dossiers. Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. is – zonder opgaaf van reden – te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever toegang tot het digitaal platform te ontzeggen. Opdrachtgever staat jegens Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. in voor het correcte gebruik van de getoonde informatie en zal deze informatie niet ter beschikking stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. Opdrachtgever zal de getoonde informatie in elk geval niet gebruiken in strijd met de geldende privacywetgeving.

10. Recht tot wijziging algemene voorwaarden:

Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe
aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. Particulieren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, kunnen echter binnen een maand nadat Baldinger Gerechtsdeurwaarders B.V. zich op dit beding heeft beroepen, kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.