UW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS

Privacy statement

Baldinger Gerechtsdeurwaarders uit Alkmaar is een gerenommeerde partij die op alle gebieden van invordering actief is.
Wij weten hoe veilig te handelen met uw privacygegevens

1. Inleiding

Bij onze werkzaamheden gebruiken wij persoonlijke gegevens over u. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel. Baldinger Gerechtsdeurwaarders is verantwoordelijk voor het gebruiken van uw gegevens. Daarbij moeten wij ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden (zie bijlage “Wetten en regels”).
Onze contactgegevens:
Baldinger Gerechtsdeurwaarders Rogier van der Weydestraat 8 C 1817 MJ Alkmaar
T 072-5113953
E info@baldinger.nl

2. Van wie wij gegevens verzamelen

Wij verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Dat bent u of u en uw partner als er een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen wij ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens.
Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken wij ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

3. Waarom wij gegevens verzamelen

U heeft volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de schuld te innen. U moet daarvoor iets doen of ergens aan meewerken. Wij zoeken daarom contact met u en hebben daarvoor uw contactgegevens nodig.
Als wij u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan u moeten sturen, hebben wij de wettelijke plicht om gegevens over uw officiële woonplaats op te vragen. Ook hebben wij de plicht om te kijken of sprake is van een bijzondere schuldsituatie.
Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten wij weten welke dat zijn en of er soms al beslag op ligt.

4. Door ons verzamelde gegevens

4.1. Door de opdrachtgever verstrekte gegevens

Het bedrijf, de persoon of de organisatie die nog geld van u krijgt (de opdrachtgever) heeft aan ons opdracht gegeven om u te benaderen. Wij krijgen van deze schuldeiser uw contactgegevens, informatie over de openstaande factuur en het bedrag waar het om gaat. In de factuur kunnen bijzondere persoonsgegevens staan (zie bijlage “Lijst persoonsgegevens” en “Bijzondere persoonsgegevens”).

4.2. Door u aan ons verstrekte gegevens

Er is informatie die u aan ons geeft in e-mails, brieven, telefoongesprekken, gesprekken aan de deur of aan onze balie. Deze gegevens gebruiken wij als het van belang is bij het incasseren van uw schuld.

Bijzondere gegevens
Wij vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw afkomst, geloof of gezondheid. Het kan zijn dat u ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder dat wij daarom vragen en dat het niet van belang is bij het incasseren van uw schuld. Die slaan wij dan niet op en gebruiken wij niet. Soms zijn bijzondere persoonsgegevens wel belangrijk voor u en ons, dan kunnen wij ze wel gebruiken (zie bijlage “Bijzondere persoonsgegevens”).

Uw overzicht van inkomsten- en uitgaven
Als wij een betalingsregeling met u afspreken sturen wij u een formulier om uw inkomsten en uitgaven aan ons door te geven. De gegevens die u op dit formulier zet gebruiken wij om te zien of het voorstel dat u doet redelijk is en om te bepalen wat het wekelijkse of maandelijkse bedrag is dat u aan ons moet betalen om de schuld af te lossen.
De gegevens op het inkomsten- en uitgavenformulier en alle door u aan ons verstuurde bijlagen gebruiken wij ook om voor u de ‘Beslagvrije Voet’ te bepalen (zie bijlage “Beslagvrije voet”).

4.3. Gegevens die wij zelf verzamelen

De gerechtsdeurwaarder mag speciale gegevensbronnen gebruiken. Dat mag als hij bezig is met het voorbereiden van een rechtszaak of als hij een vonnis (of een andere titel) tegen u heeft.

Gegevens bij het voorbereiden van een rechtszaak
De gerechtsdeurwaarder controleert uw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’ en is verplicht uw burgerservicenummer op te vragen. Ook kijkt de gerechtsdeurwaarder in het digitaal beslagregister. Daarin staat onder andere informatie over of er beslag ligt op uw salaris of huis. De gerechtsdeurwaarder ziet wie (welke gerechtsdeurwaarder) er beslag heeft gelegd, het type beslag en het bedrag waarvoor het beslag is gelegd.

Gegevens als er een vonnis aanwezig is
De gerechtsdeurwaarder controleert uw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’.

De gerechtsdeurwaarder haalt uw burgerservicenummer op en vraagt een overzicht op van uw werkgevers van de laatste jaren. Ook ziet hij als u eventueel een uitkering (van het UWV) ontvangt. Aan uw werkgever vragen wij onder andere om gegevens over uw salaris.

Aan de belastingdienst vragen wij om gegevens over toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt.

De gerechtsdeurwaarder kan ook het ‘basisregister voertuigen’ inzien en kijken of er een voertuig is waar beslag op kan worden gelegd. Hij krijgt uit het basisregister het kenteken en gegevens over merk, type en kleur van het voertuig.

De gerechtsdeurwaarder raadpleegt in zijn werk ook de Verwijsindex Schuldhulpverlening om te kijken of u bij een schuldhulpverleningsinstantie staat ingeschreven.

Gegevens uit een huisbezoek
Als onderdeel van ons werk bezoeken wij ook uw adres, bijvoorbeeld om een officieel stuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) achter te laten. De gerechtsdeurwaarder kan een notitie maken over het bezoek.

Openbare bronnen
Wij raadplegen voor ons werk ook openbare bronnen, zoals het Centraal Insolventieregister, het curatele- en bewindregister en het huwelijksgoederenregister.

4.4. Cameratoezicht

Wij hebben voor uw en onze veiligheid cameratoezicht bij de balie in ons kantoor te Alkmaar aan de Rogier van der Weydestraat 8C. Deze beelden worden automatisch gewist. De gegevens worden opgeslagen op een zogenaamde standalone schijf. Deze is met een toegangscode beveiligd.

5. Waarom wij uw gegevens mogen verzamelen en gebruiken

De gerechtsdeurwaarder werkt bij het incasseren van een openstaande schuld altijd in opdracht van een ander (de opdrachtgever). De opdrachtgever heeft u een product of een dienst geleverd en probeert nu de betaling van u te krijgen. Wij mogen gegevens van u verzamelen en gebruiken omdat u nog moet voldoen aan de overeenkomst met de opdrachtgever.

Bij het voorbereiden van een rechtszaak en bij ons ambtelijk werk zijn wij vanuit de wet verplicht om uw adres te controleren in de basisregistratie personen.
De gerechtsdeurwaarder mag bij het uitblijven van uw betaling kijken of hij beslag kan leggen op uw inkomen of bezittingen. Daarvoor raadpleegt hij verschillende registers en gebruikt deze gegevens. De gerechtsdeurwaarder kan officiële stukken aan uitreiken en beslagen leggen. Ook hierbij gebruiken wij persoonsgegevens. Dit gebruik valt onder het uitoefenen van openbaar gezag. Dat is een taak die de overheid aan de gerechtsdeurwaarder heeft toegewezen (zie bijlage “Grondslagen”).

6. Met wie wij gegevens delen

6.1. Wat wij delen met onze opdrachtgever

Wij hebben in ons werk veel contact met de opdrachtgever. Wij geven de schuldeiser informatie over betalingen die u al aan ons heeft gedaan, over betalingsregelingen die wij met u afspreken en als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld. Ook geven wij de opdrachtgever informatie over een contactmoment met u, bijvoorbeeld de datum en het soort van een aan u verstuurde brief of van een telefoongesprek.

6.2. Doorgeven van gegevens aan een andere gerechtsdeurwaarder

Wij delen soms uw gegevens met andere gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland. Bijvoorbeeld als u in een gebied woont waar wij niet regelmatig werken en wij toch met u in contact willen komen. De gegevens die wij delen zijn adresgegevens, gegevens van een oproeping of dagvaarding of gegevens van een vonnis of beslag. De collega gerechtsdeurwaarder valt onder dezelfde wetten en regels. En de collega is volledig verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Bij vragen over uw gegevens kunt u dan bij ons terecht of bij onze collega.

6.3. Digitaal beslagregister

Als wij als gerechtsdeurwaarder een beslag leggen, moeten wij in het digitaal beslagregister onder andere vastleggen ten laste van wie het beslag wordt gelegd, het type beslag en het bedrag. Het digitaal beslagregister valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (de KBvG).

6.4. Verhuisbedrijf en slotenmaker

Bij een ontruiming schakelen wij een slotenmaker en een verhuisbedrijf in. Wij geven aan de slotenmaker en het verhuisbedrijf alleen de datum van de ontruiming door en het huisadres.

6.5. Delen van uw gegevens buiten Nederland

Als sprake is van een buitenlandse opdrachtgever, dan delen wij informatie met deze opdrachtgever. Als u zich in een ander land bevindt, dan schakelen wij een partij in dat land in om namens ons de schuld te innen. Met die partij delen wij dan de gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens (Zie bijlage “Lijst van partijen waarmee wij gegevens delen”).

7. Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij letten wij er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot onze systemen en uw gegevens. Wij laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren (zie bijlage “Beveiligingsmaatregelen”).

8. Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben wij een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 10 jaar.

9. Welke rechten u heeft

De persoonsgegevens zijn gegevens over u. Wij vinden het normaal dat u precies mag weten welke gegevens wij van u hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens mag u ons vragen om ze te verbeteren (recht op correctie). Ook mag u vragen om niet langer gegevens van u te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over u te verwijderen (recht op wissen van gegevens). Deze verzoeken over uw gegevens kunt u doen via onze website of u kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Inzagerecht
U mag ons vragen welke gegevens van u wij precies hebben. Deze vraag kunt u stellen via onze website of per email aan de functionaris gegevensbescherming. Wij sturen u dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Recht op correctie
Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren wij deze wijzigingen direct door. Een correctie kunt u aan ons doorgeven via voormelde contactgegevens of via onze website of neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming als u gegevens wilt laten wijzigen.

Bezwaar tegen het gebruiken van uw gegevens
U kunt ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. Wij zullen dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken maar hebben vaak toch de bevoegdheid om uw gegevens te blijven gebruiken. Wij gebruiken uw gegevens om een betaling van u te verkrijgen. Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Recht op wissen van gegevens
U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. Deze vraag mag u ook richten aan onze functionaris gegevensbescherming. In de meeste situaties hebben wij een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen wij die gegevens niet verwijderen. Wij zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en u laten weten of wij gegevens van u kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven wij daar de reden van op.

10. Waar u met vragen terecht kunt

De functionaris gegevensbescherming is degene die namens ons kantoor erop let dat wij goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kunt u bij hem/haar terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming dhr. Mr. M. Krul
Delissen Martens Advocaten
Sportlaan 40
2566 LB ’s-Gravenhage
T 0703115311
E info@delissenmartens.nl

11. Hoe u een klacht kunt indienen

Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens Bezoekadres (alleen volgens afspraak) Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Openingstijden: op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
Postadres
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel: 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)

12. Aanpassing van deze privacyverklaring

Wij zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. Wij passen deze verklaring aan als wij nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.